Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường - Năm học 2016-2017

Thứ ba - 15/11/2016 14:17
Hội thi " Giáo viên dạy giỏi cấp Trường và kiểm tra HĐSP giáo viên thính giảng - Năm học 2016-2017 là hoạt động giúp giáo viên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và suy tôn giáo viên dạy giỏi của đơn vị trong ngày lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đồng thời tạo phong trào giao lưu, trau đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về đổi mới phương pháp dạy học đạt hiệu quả.
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT TP VINH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG BÌNH                                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
Số : 14./QĐ-HB                                                           Hưng Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2016
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban tổ chức và hội đồng giám khảo thi
Hội thi : “Giáo viên dạy giỏi cấp trường và kiểm tra HĐSP giáo viên thính giảng”
Năm học: 2016- 2017
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG BÌNH
         - Căn cứ điều lệ trường Tiểu học ban hành theo thông tư số 41/2010/TTBGDĐT ngày 30/12/2010
        - Căn cứ điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành theo thông tư số 21/2010/TTBGD-ĐT ngày 20/07/2010
        - Căn cứ công văn số:  550 /PGD.ĐT- TH  v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017
- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 của Trường tiểu học Hưng Bình;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng Trường tiểu học Hưng Bình;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Ban tổ chức và hội đồng ban giám khảo hội thi :
 Giáo viên dạy giỏi cấp trường và kiểm tra HĐSP giáo viên thính giảng”
-  Năm học: 2016- 2017
1. Ông: Trần Xuân Khang                   Hiệu trưởng                   Trưởng ban.
2. Bà:  Trần Thị Thu Hằng                   Phó hiệu trưởng                       Phó ban.    
3. Bà:  Nguyễn Thị Thanh Hiền          Phó hiệu trưởng              Phó ban
4. Bà : Hoàng Thị Mai Phương           Tổ trưởng Tổ 4                    Thành viên
5. Bà : Nguyễn Thị Hồng Vân             Tổ trưởng Tổ 5                    Thành viên
6. Bà Chu Thị  Bích Thủy                   Tổ trưởng Tổ 3                   Thành viên
6. Bà : Trần Thị Thanh Xuân           Tổ trưởng Tổ 2                   Thành viên
7. Bà: Phan Thị Lan                             Tổ trưởng Tổ 1                    Thành viên
      Điều 2:  Hội thi : Giáo viên dạy giỏi cấp trường và kiểm tra HĐSP giáo viên thính giảng”-  Năm học: 2016- 2017 được tiến hành tổ chức theo kế hoạch số 15/KH-HB/ ngày 04/11/2016 của Hiệu trưởng trường TH Hưng Bình
Điều 3:  Các ông  (bà) có tên ở điều 1, tổ văn phòng, tài vụ, các tổ chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 
Nơi nhận:                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Như trên
- Lưu VP
 
                                                                                                                  Trần Xuân Khang
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT TP VINH                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG BÌNH                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 15./ KH- HB                                                              Hưng Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
(V/V; tổ chức Hội thi : “Giáo viên dạy giỏi cấp trường và kiểm tra HĐSP giáo viên thính giảng” -  Năm học: 2016- 2017
 
          - Căn cứ điều lệ trường Tiểu học ban hành theo thông tư số 41/2010/TTBGDĐT ngày 30/12/2010
        - Căn cứ điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành theo thông tư số 21/2010/TTBGD-ĐT ngày 20/07/2010
          - Căn cứ công văn số: 550 /PGD.ĐT- TH  v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017
- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2016-2017 của Trường TH Hưng Bình;
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích
  - Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của trường tiểu học nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. Đồng thời tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lí thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học để thực hiện tốt Chương trình giáo dục Tiểu học.
  - Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, cán bộ quản lí tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhà trường phát hiện, tuyên dương các giáo viên giỏi, bồi dưỡng  để tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành, cấp Tỉnh
  - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.
2. Yêu cầu:
 - Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục Tiểu học.
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
 - Không tập trung lập thành tích cho một cá nhân , không chỉ dạy các tiết dự thi mà còn đánh giá cả quá trình giảng dạy trong năm của giáo viên dự thi.
B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:
1. Đối tượng, số lượng dự thi
- Đối tượng.
 + Giáo viên: là giáo viên đang giảng dạy tại trường Tiểu học Hưng Bình đã đăng ký đầu năm học 2016-2017
- Các môn Văn hóa:                          Tổ chức tháng 11/2016 : 8 đồng chí
- Các môn Năng khiếu- Ngoại ngữ: Tổ chức tháng 03/2017 : 10 đồng chí
+ Danh sách các đồng chí tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường - Năm học 2016- 2017
Họ và tên Tổ chuyên môn Môn đăng ký Môn bắt buộc
1. Cao Thị Lộc Giáo viên Tổ 4 TNXH 3 TV4 (hoặc 5)
2. Phạm Thị Diệp Hồng Giáo viên Tổ 5 Lịch sử 5 Toán 2 (hoặc3)
3. Hoàng Thanh Châu Giáo viên Tổ 5 Đạo đức 5 Toán 2 (hoặc3)
4. Trần Thị Tửu Giáo viên Tổ 5 Đạo đức 5 Toán 2 (hoặc3)
5. Lê Thị Tuyết Giáo viên Tổ 3 TNXH 3 TV4 (hoặc 5)
6. Nguyễn Thị Hằng Lê Giáo viên Mĩ thuật    
7. Nguyễn Thị Soa Giáo viên Âm Nhạc    
8. Lữ Thị Duyên Giáo viên T. Anh    
+ Danh sách các đồng chí tham gia dự kiểm tra HĐSP giáo viên thính giảng - Năm học 2016- 2017
Họ và tên Tổ chuyên môn Môn đăng ký Môn bắt buộc
1. Lê Tuyết Nhi Giáo viên Tổ 2 Địa lý 4 Toán 2 (hoặc3)
2. Nguyễn Thị Thu Hà B Giáo viên Tổ 2 Khoa học 4 TV 2 (hoặc3)
3. Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên Tổ 2 Địa lý 4 Toán 2 (hoặc3)
4. Nguyễn Thị Tú Anh Giáo viên Tổ 1 Địa lý 4 Toán 2 (hoặc3)
5. Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Tổ 4 Địa lý 4 Toán 2 (hoặc3)
6. Phan Thị Huệ Giáo viên Tổ 3 TNXH 3 TV4 (hoặc 5)
7. Nguyễn Thị Mai Giáo viên Tổ 2 Địa lý 4 Toán 2 (hoặc3)
8. Võ Tá Quân Giáo viên Thể dục    
9. Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên Tin học    
10. Dương Thị Mai Hạnh Giáo viên Mĩ thuật    
2. Nội dung, hình thức thi
1. Nội dung:
a, 1 SKKN hoặc áp dụng SKKN vào trong các hoạt động giảng dạy của mình trong các năm học qua.
b) Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên  giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực).
c) Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
2. Hình thức:
a, SKKN: Nạp cho ban tổ chức SKKN hoặc áp dụng SKKN theo lịch ( Riêng đối với GV hợp đồng thính giảng sẽ thay thế bằng kiểm tra Hồ sơ)
b) Phần thi viết: Thi tập trung, thời gian 60 phút ( Ban tổ chức có định hướng nội dung)
  Giáo viên thực hiện 1 bài thi kiểm tra năng lực bằng hình thức trắc nghiệm và tự luận về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến Giáo dục Tiểu học, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành.
c) Vòng kiểm tra thực hành: Giáo viên thực hành giảng dạy 2 tiết tại lớp học.Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trước thời điểm dự thi.
3. Thời gian địa điểm tổ chức hội thi: (Đối với các môn văn hóa)
           - Địa điểm:  Trường Tiểu học Hưng Bình
 - Thời gian:  
+ Thời gian làm bài viết: 26/11/2016
+ Thời gian nạp SKKN hoặc áp dụng SKKN: 30/11
+ Thời gian kiểm tra thực hành:
Thứ 2 ngày 7/11/2016:    Sáng :    4 tiết  - Chiều: 5 tiết
Thứ 4 ngày 9/11/2016:    Sáng :    6 tiết  - Chiều: 5 tiết
Thứ 6 ngày 11/11/2016:  Sáng :    2 tiết 
C. Cách đánh giá kết quả giáo viên dự thi và cơ cấu giải thưởng:
* Cách đánh giá:  Giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:
- SKKN  và áp dụng SKKN: Đạt 6 điểm trở lên
- Bài kiểm năng lực : Đạt từ 8 điểm trở lên.
- Phần thực hành dựa vào kết quả bình quân của giám khảo : - 2 tiết phải đạt khá trở lên và 1 trong 2 tiết đó đạt loại giỏi
* Cơ cấu giải thưởng
-  Giáo viên: 01 giải nhất, 01giải nhì, 02 giải ba,.
D. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI: Theo quy chế nội bộ
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy Giỏi của nhà trường năm học 2016–2017. Nhà trường mong được các thầy cô hưởng ứng vì đây là hoạt động giúp giáo viên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và suy tôn giáo viên dạy giỏi của đơn vị trong ngày lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đồng thời tạo phong trào giao lưu, trau đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về đổi mới phương pháp dạy học đạt hiệu quả. Yêu cầu thành viên ban tổ chức và các thí dự thi thực hiện nghiêm túc và đầy đủ
 
                                                                                                                                               Người lập kế hoạch
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Trần Thị Thu Hằng
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT TP VINH          
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG BÌNH                                 
 
DANH SÁCH CÁC GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI THI
“GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG VÀ KIỂM TRA HĐSP GIÁO VIÊN THÍNH GIẢNG”
NĂM HỌC: 2016- 2017
 
TT Họ và tên Tổ chuyên môn Ghi chú
1 Cao Thị Lộc Giáo viên tổ 4  
2 Phạm Thị Diệp Hồng Giáo viên tổ 5  
3 Hoàng Thị Thanh Châu Giáo viên tổ 5  
4 Trần Thị Tửu Giáo viên tổ 5  
5 Nguyễn Thị Tú Anh Giáo viên thính giảng tổ 1  
6 Nguyễn Thị Thu Hà B Giáo viên thính giảng tổ 2  
7 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên thính giảng tổ 4  
8 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên thính giảng tổ 2  
9 Lê Tuyết Nhi Giáo viên thính giảng tổ 2  
10 Nguyễn Thị Mai Giáo viên thính giảng tổ 2  
11 Phan Thị Huệ Giáo viên thính giảng tổ 3  
 
Danh sách này gồm 11 đồng chí
                                                                         Hưng Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2016                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                      Trần Xuân Khang
 
 
 

 
 
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT TP VINH          
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG BÌNH                                 
THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI
“GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG VÀ KIỂM TRA HĐSP GIÁO VIÊN THÍNH GIẢNG”
NĂM HỌC: 2016- 2017
I.  Địa điểm:  Trường Tiểu học Hưng Bình
II. Thời gian:  
+ Thời gian làm bài viết: 26/11/2016
+ Thời gian nạp SKKN hoặc áp dụng SKKN: 30/11
+ Thời gian kiểm tra thực hành:
Thứ 2 ngày 7/11/2016:    Sáng :    4 tiết  - Chiều: 5 tiết
Thứ 4 ngày 9/11/2016:    Sáng :    6 tiết  - Chiều: 5 tiết
Thứ 6 ngày 11/11/2016:  Sáng :    2 tiết 
III. Lịch thi cụ thể:
* Thứ 2 ngày 7/11/2016:    
Sáng :    Nguyễn Thị Tú Anh - Nguyễn Thị Thu Hà B
               Nguyễn Thị Hạnh   - Nguyễn Thị Kim Liên
Chiều:    Cao Thị Lộc  -  Phạm Thị Diệp Hồng
               Lê Tuyết Nhi  - Nguyễn Thị Mai -  Phan Thị Huệ
* Thứ 4 ngày 9/11/2016:    
Sáng:      Nguyễn Thị Tú Anh - Nguyễn Thị Thu Hà B -  Nguyễn Thị Hạnh  
                Nguyễn Thị Kim Liên - Hoàng Thị Thanh Châu - Trần Thị Tửu
Chiều:     Cao Thị Lộc  -  Phạm Thị Diệp Hồng
                Lê Tuyết Nhi  - Nguyễn Thị Mai -  Phan Thị Huệ
* Thứ 6 ngày 11/11/2016:  
Sáng :  - Hoàng Thị Thanh Châu - Trần Thị Tửu 
 
Hưng Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2016
                                                                        BAN TỔ CHỨC
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT TP VINH          
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG BÌNH                                 
 
DANH SÁCH BAN GIÁM KHẢO  HỘI THI
“GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG VÀ KIỂM TRA HĐSP GIÁO VIÊN THÍNH GIẢNG”
NĂM HỌC: 2016- 2017
TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Trần Xuân Khang Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Thanh Hiền Phó ban Phó ban
3 Trần Thị Thu Hằng Phó ban Phó ban
4 Nguyễn Thị Hồng Vân Tổ trưởng tổ 5 Thành viên
5 Hoàng Thị Mai Phương Tổ trưởng tổ 4 Thành viên
6 Chu Thị Bích Thủy Tổ trưởng tổ 3 Thành viên
7 Trần Thị Thanh Xuân Tổ trưởng tổ 2 Thành viên
8 Phan Thị Lan Tổ trưởng tổ 1 Thành viên
9 Bùi Thị Hương Giáo viên giỏi Tỉnh Thành viên
 
Hưng Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2016
                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                                          Trần Xuân Khang

Tác giả bài viết: Trường Tiểu học Hưng Bình

Nguồn tin: Trường Tiểu học Hưng Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
ALBUMS ẢNH
VIDEO SỰ KIỆN
LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây